with Jane Anna Gordon and Douglas Ficek (Temple University, 2013)

photo


© Lewis R. Gordon